• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

Profesionalni upravnik zgrade

Održavajući higijenu u stambenim objektima koje su našem sistemu, ustanovili smo da veliki broj zgrada u kojima vršimo usluge održavanja higijene, nemaju formiranu Skupštinu / Savet zgrade, zbog čega imaju problema sa TEKUĆIM, HITNIM I INVESTICIONIM ODRŽAVANJEM ZGRADE.

Sa jedne strane vlasnici zbog svoje zauzetosti nusu voljni da prihvate obavezu preuzimanja odgovornosti koje proističu formiranjem Skupštine / Saveta i njihovog imenovanja da vrše određenu funkciju, pre sveka PREDSEDNIKA, sa druge strane oformljena Skupština ili Savet prema sadašnjem zakonu o održavanju stambenih zgrada tretira kao pravni subjekat koje je u obavezi da vodi knjige, predaje završni račun što dodatni opterećuje stanare da prihvate odgovornost na sebe.

Međutim, učešće u različitim programima za pomoć stambenim zgradama koje sprovodi lokalna samouprava neće biti moguće ostvariti ukoliko zgrada nema formiranu Skupštinu / Savet, zbog čega sve troškove održavanja stanova snose vlasnici stanova sami.

Stoga smo odlučili da zgradama koje nemaju predsednika ponudimo PROFESIONALNOG PREDSEDNIKA preko našeg preduzeća.

Zgrada ima svoj žiro račun i pečat i svi prihodi i rashodi se sprovode preko njega. Nadoknada za angažovanje našeg radnika koji bi bio predsednik vaše skupštine / saveta zgrade iznosi 250 dinara po stanu na mesečnom nivou.

Njegov posao je da:

  • Izvršava odluke koje donosi Skupština / Savet zgrade,
  • Predlaže program održavanja, stara se o njgovom sprovođenju i o tome podnosi izveštaj (uključujući i finansijski izveštaj),
  • Zaključuje ugovore u ime zgrade i zastupa je pred organima uprave i na sudu,
  • Plaća račune u ime i za račun zgrade i prima uplate u korist zgrade,
  • Podnosi tužbe u ime zgrade protiv vlasnika koji ne izvršavaju svoje obaveze i drugih pravnih i fizičkih lica,
  • Obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština zgrade.

Za slučaj da niste zadovoljni njegovim radom umesto njega imenujemo drugog vršioca dužnosti. Ako Skupština donese odluku o raskidu ugovora sa našim preduzećem o pružanju usluga profesionalno presednika, vama se stavlja na raspolaganje pečat i žiro račun sa kompletnom pratećom finansijskom i ostalom dokumentacijom.

Da bismo mogli da pristupimo formiranju skupštine/saveta, neophosno je da većina vlasnika stanova da svoju saglasnost a najbolje svi vlasnici stanova.

U tom cilju možemo zakazati sastanak sa Vama i o svemu porazgovarati na ovu temu. Kompletan materijal potreban za formiranje skupštine ili saveta zgrade pripremamo mi kao i dalju registraciju (izrada pečata, otvaranje računa).

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.